Loge Ziggurat te Den Haag – Thuishaven

ONZE THUISHAVEN

De thuishaven van Loge Ziggurat bevindt zich in het Haagse Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131 te Den Haag. Wij komen twee keer per maand op de vrijdagavond bij elkaar om te compareren: elkaar te leren begrijpen. Hierbij staat de bouw- en lichtsymboliek centraal, terwijl die bekrachtigd wordt door het gebruik van reissymboliek. Een mooie gecombineerde werkwijze die in en via verschillende ritualen wordt toegepast.

Hoe word je van leerling uiteindelijk meester vrijmetselaar?

Een nieuw lid wordt ingewijd in de eerste of Leerlingengraad en als hij of zij getoond heeft een waardig Leerling Vrijmetselaar te zijn, wordt hij of zij bevorderd tot de 2e of Gezel Vrijmetselaar graad. Wanneer de Gezel getoond heeft een waardig Vrijmetselaar te zijn, wordt hij of zij verheven tot de 3e of Meester Vrijmetselaar graad en dan zal hij of zij zelfstandig functies kunnen gaan vervullen binnen onze Loge.

Bij dit proces wordt de kandidaat geholpen door een Peter of Meter die zorg draagt voor een intensieve begeleiding, zodanig dat de kandidaat zich verder ontwikkelt als mens en als Vrijmetselaar. Een waarlijk prachtige groei van de innerlijke mens, waarbij het maçonnieke en profane leven als het ware in elkaar zal overlopen, verweven worden. En daarbij kan de band die ontstaat tussen Peter of Meter en de Leerling resulteren in een zeer krachtige en langdurige vriendschap.

Nadat de “kandidaat-Vrijmetselaar” heeft aangeklopt wordt hij of zij via een eeuwenoud ritueel opgenomen in de broederketen. De reis die wordt ondernomen door de Tempel gaat over de geblokte vloer, symbool voor ons arbeidsveld; met vreugde en verdriet, met voor- en tegenspoed, maakt de kandidaat zijn of haar levensreis van het Westen naar het Oosten, van duisternis tot Licht. Tijdens de reis – het reizen is belangrijker dan het aankomen – worden hem of haar symbolen aangereikt met betrekking tot de bouw- en lichtsymboliek.

Deze symbolen zijn vaak stoffelijke verbeeldingen van aspecten van de hoogste levensgeest. Door de verhuldheid van de symbolische boodschap kan men niet verwachten dat de symbolen meteen een duidelijk informatieve functie vervullen. Ze maken eerder dingen die in ons sluimeren, wakker. Hiermee kan men zelf de diepere zin van het leven en de plaats en taak in de maatschappij doorvoelen en bepalen. Hierbij wordt toegevoegd: “Op U komt het aan!” Zo wordt het bewustzijn gestimuleerd om zelfstandig te arbeiden aan de opdracht “Ken U zelve…” Hij of zij kan aldus een béter mens trachten te worden – het accent ligt op beter! Maçonniek gezegd: de ruwe steen die kubiek wordt en zijn plaats vindt binnen de bouw van de Tempel der Mensheid.

Men hoeft geen Vrijmetselaar te zijn om te beseffen dat “individuele vrijheid” pas tot haar recht kan komen als die vrijheid wordt afgestemd op de ander. Het ‘geheim’ van de Vrijmetselarij zal juist zijn dat men dit in de broederketen van broeders én zusters op een hartverwarmende en stimulerende wijze kan ervaren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we een aantal gedragsuitgangspunten als basis nemen voor hoe wij als maçons met liefde willen arbeiden. Hieronder staan ter illustratie zeven voorbeelden genoemd:

Koester eerbied voor de reiziger en de vreemdeling – sta hem bij, zijn persoon is u heilig

Luister niet alleen met uw oor maar vooral met uw hart

Laat u alleen leiden door de stem van uw geweten

Voorkom twist en vermijd beledigingen – houd de rede steeds aan uw zijde

Wees verheugd om de rechtvaardigheid, verzet u tegen onrecht, maar lijd zonder morren

Bemin wie goed is, beschut wie kwetsbaar is, vermijd wie verkeerd is, maar haat nimmer

Lees en leer, bestudeer en beoefen, wees bedachtzaam en ijverig – overweeg in alles het voordeel van uw Broeders en Zusters

“Utile Dulci”…

Na afloop van de bijeenkomsten

Na gedane arbeid is het goed napraten… Dat doen we met veel plezier in de “Zevende Graad”. Na afloop van onze bijeenkomsten is er daar ruimte voor een hapje en een drankje en natuurlijk ook een goed gesprek. Zo leren we elkaar steeds beter kennen, vanuit diverse invalshoeken.

Op die manier kunnen we op prettige wijze het nuttige met het aangename verenigen – Utile Dulci dus…

Reacties van medebroeders en -zusters

Loge Ziggurat prijst zich gelukkig met de regelmatige bezoeken van veel visiteurs vanuit allerlei verschillende loges. Zo kunnen we elkaar ontmoeten in het altijd boeiende maçonnieke landschap en met elkaar tot mooie en betekenisvolle uitwisselingen komen. Hieronder staat het zeer sympathieke verslag van een visiteur die we recentelijk mochten begroeten op onze digitale kolommen.

TUSSEN PASSER EN WINKELHAAK

“Onlangs kreeg ik een uitnodiging om deel te nemen aan een online Open
Loge van de onafhankelijke en gemengde Loge Ziggurat te Den Haag. Alleen
al de werkwijze en het thema wekten mijn nieuwsgierigheid.”

“Hoezo?”

“Het was een Open Loge met, naast het gewone werk, een inleiding door de
Belgische broeder Hugo de Cnodder over het thema _Ik verlaat de
autostrades van de vrijmetselarij en sla een uitnodigende veldwegel in
en vlei mij er tussen de bloemen in de berm_.”

“Dat klinkt ingewikkeld en poëtisch.”

“Ja, dat vond ik ook toen ik het las, maar er werd mij na mijn
aanmelding een uitgebreide toelichting toegestuurd, die het thema
duidelijk maakte.”

“Oké, maar wat heb je er van opgestoken?”

“De online Open Loge begon al heel mooi. Vooraf werd mij het gehele
rituaal toegestuurd met daarbij een A4tje met het getekende Tableau. De
bedoeling was dat de deelnemers dit A4tje naast hun scherm neerlegden
met daarop drie kaarsjes Wijsheid, Kracht en Schoonheid, die iedereen
gelijktijdig kon aansteken. Dit proces verliep stil en ingetogen.”

“En de inleiding…?”

“De inleiding ging over de verkaveling van het maçonnieke landschap en
de aanmoediging om dwarsverbindingen op te bouwen met andere
obediënties, omdat het wezenlijke van de maçonnieke arbeid te vinden
is in de unieke ontmoetingen tussen broeders en zusters.”

“Een actueel thema.”

“Inderdaad. De gedachtenwisseling ging met name over de rol van de
overkoepelende organisaties en de ‘autonomie’ van de loges.”

“Stond de autonomie ter discussie?”

“Ja.”

“Hoe maçonniek is zo’n comparitie?”

“Nadenken over een universele broederschap en onderzoeken van
samenwerking met andere genootschappen is toch maçonnieke arbeid?”

“Je bedoelt het zoeken naar wat verbindt en wegnemen wat ons scheidt?”

“Wij begrijpen elkaar.”

Jan Jippe van Herrikhuijzen
Zie voor het prachtige werk van Jan Jippe: www.JanJippe.nl

-.-.-

En er zijn meer reacties – hieronder enkele voorbeelden:

“De Achtbare Loge Ziggurat is een gemengde loge dat wil zeggen: open voor mannen en vrouwen. Ik was niet zomaar op bezoek, ik was uitgenodigd om een verheffing van een broeder mee te maken. Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap van (in beginsel) drie graden. De eerste graad is die van leerling, men spreekt dan van een inwijding. De tweede graad is die van gezel en dat is een bevordering. De laatste graad is die van meester en dat heet een verheffing. Mijn eerste bezoek aan een gemengde loge, en dan ook nog zo’n speciale gelegenheid als een verheffing. Over de verheffing kan ik niets zeggen, behalve dat ik onder de indruk was van de wijze waarop die ‘plechtigheid’ werd uitgevoerd. Ziggurat is een vrij kleine loge maar met zeer betrokken broeders en zusters. Bovendien viel mij op dat zij zich weet te versterken door net zo betrokken broeders en zusters uit vrijwel alle gewesten van Nederland. Klein is wat dat betreft dus relatief.”

-.-.-

“Ik blijft onder de indruk van jullie prachtige rituaal en de vriendelijke wijze waarop ik (en andere visiteuren overigens ook) deze plechtigheid mochten meemaken.”

-.-.-

“Wij koesteren de “keten die de hele aarde omspant”. Jullie zijn daarom alleen al welkome bezoekers. Daarbovenop brengt jullie glimlach ons dichter bij het licht dat we allen zoeken.”